Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp bằng điện 10kg

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp bằng điện 3kg

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp bằng điện 5kg

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp bằng điện 7kg

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp điện 34cm

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp điện 36cm

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp điện 40cm

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp điện 44cm

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp điện 46cm

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp điện 50cm