Nồi điện nấu phở

Nồi điện Logy 100 lít

Nồi điện nấu phở

Nồi điện Logy 40 lít

Nồi điện nấu phở

Nồi điện Logy 60 lít

Nồi điện nấu phở

Nồi điện Logy 80 lít