Nồi điện nấu phở

Nồi điện LOGY 120 lít

Nồi điện nấu phở

Nồi điện Logy 20 lít

Nồi điện nấu phở

Nồi điện Logy 30 lít

Nồi điện nấu phở

Nồi điện Logy 50 lít