Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp cơm tấm 10kg

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp cơm tấm 3kg

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp cơm tấm 5kg