Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp xôi 10kg

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp xôi 3kg

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp xôi 5kg

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp xôi 7kg